בית / מדיניות פרטיות

כללי

אנו באתר "ברקיד" נוהגים בכבוד מירבי לפרטיות משתמשי האתר. מטרתם של התנאים הבאים להבהיר לגולש את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

שינויים במדיניות הפרטיות 

מפעילי האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

שימוש במידע

1. פרטיות

1.1 מוצהר ומוסכם כי המפעילה "קרפיד.דיגיקר בע"מ" (ברקיד) אינה מהווה תחליף לאחריות ההורים ו/או הגננת על הילדים.

1.2 המידע הניתן באפליקצית ברקיד הוא למידע בלבד.

1.3 המפעילה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה, שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בין היתר מהפסקות בשירות, שיבושים תקלות, אי זמינות, שיבוש מידע, או תקלות אחרות.

1.4 בעצם השימוש באפליקציה ובאתר ברקיד המשתמש מוותר על כל תביעה ,דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי המפעילה .

1.5 השירות אינו מבטיח לעדכן בכל עת את כניסתו/או יציאתו של הילד מאזורכם.

 1.6 המפעילה אינה אחראית לאובדן רווחים , הכנסות או מידע , הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים מכל סוג שהוא.

1.7 השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

1.8 ידוע כי המוצר הינו טכנולוגי ואין ביכולתו להבטיח ב-100% את בטחון הילד וכי המפעילה אינה נוטלת כל אחריות לכך.

1.9 כל החלטה שיקבל המשתמש בהתבסס על מידע המופיע באפליקציה הינה באחריות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי פרטים ומידע הנמסרים באפליקציה על ידי משתמשי האפליקציה יהיו מלאים, נכונים או מדוייקים או כי יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של המשתמש. המפעילה עצמה אינה מכירה את בתי העסק אשר מפרסמים הטבות באפליקציה, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באפליקציה על ידך או על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

1.10 בנוסף, מובהר ומוסכם כי המפעילה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, ככל שייגרמו, בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בקשר עם שיתופי פעולה בין משתמשים או בתי עסק.

1.11 המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של האפליקציה. יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייב ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. המפעילה גם אינה מתחייבת ששירותים המסופקים באפליקציה, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר יתקבלו אצל המשתמש בעזרת שירותי האפליקציה יעמדו בציפיותיו.

1.12 תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באפליקציה , נפלו שיבושי הגהה, ניסוח טעויות וכו' המפעילה אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

1.13 המפעילה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.

1.14 המפעילה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהיא ו/או שיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מהן. בין היתר מהגורמים הבאים : הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותה ו/או זמני תגובה ו/או שיבושי מידע ו/או בנתונים.

1.15 על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.

1.16 ברקיד עשוייה לאסוף מידע על השירותים שהינך משתמש בהם ועל אופן השימוש בהם.

1.17 ברקיד עשויה לאסוף מידע ספציפי למכשיר כגון דגם החומרה גרסת מערכת הפעלה פרטים מזהים יחודיים של המכשיר ,פרטי הרשת הסולרית וכו'.

1.18 כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או מציג תוכן אתה מודע לכך שהחברה אוספת ומאחסנת באמצעות שרתיה מידע כגון אופן השימוש, פרטים אישיים, פרטי הילד/ה שהוזנו באפליקציה (תאריך לידה, מין וכדומה), תמונות הילד/ילדה שהוזנו באפליקציה, אופציות שהפעלת בארץ ובחו"ל וכו'

1.19 ברקיד רשאית לשתף את המידע המוזכר בסעיף 1.18 לצד ג' או לחברות אחרות, ככל שיעלה על דעתה לעשות כך.

עוגיות

לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). מערכותיו הטכנולוגיות של אתר ברקיד גורמות לתוכנת הדפדפן, לפי פקודה ליצור במחשב הגולש, קבצי 'עוגיות', אשר יכול וישמרו על גבי כונני המחשב של הגולש. קבצים ייחודים אלו מאוחסנים בספריות שונות בהתאם לסוגי הדפדפנים ומערכות ההפעלה של הגולש כגון בספרייה בכונן הראשי הקרויה Temporary Internet Files או ספריה cookies או בכל ספרייה אחרת. קבצים אלה כוללים מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. אם הגולש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הוא עושה שימוש. יתר על כן יוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבו בכל עת.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.