בית / תנאי שימוש

בעל עסק,הורה יקר, אנא גלול מטה לקריאת תנאי שימוש 

תנאי שימוש – צרכנים

צרכן יקר, שלום וברוכים הבאים לאפליקצית ברקיד ("האפליקציה", לצורך הסכם זה המושג "האפליקציה" יכלול גם את אתר האינטרנט www.barkid.co.il

והשירותים המוצעים באפליקציה ובאתר) המופעלות על ידי חברת קרפיד. דיגיקר בע"מ ("המפעילה") ח.פ : 515112399. השימוש באפליקציה ובתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ("תנאי השימוש"), המהווים הסכם משפטי מחייב בינך ("המשתמש") לבין המפעילה, ומשתמשים אחרים באפליקציה: צרכנים אחרים, בעלי עסקים וצדדים שלישיים נוספים ("המשתמשים"). עם שימושך באפליקציה, הנך מצהיר כי קראת את הסכם השימוש, הסכמת לתוכנו ולתנאים החלים עליו, וכי אתה מתחייב לקיים אותם בדרך מקובלת ובתום לב.

לצורך הסכם זה, "משתמש" –בין אם הוא אדם או תאגיד.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באפליקציה. למפעילה שמורה הזכות לשנות הסכם זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש למשתמשים, וכן להשעות או להפקיע את תנאי השימוש בקשר עם דפים, פרטים או מידע כלשהו באפליקציה. תנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באפליקציה.

האפליקציה משמשת כפלטפורמה לאיתור ילדים. משתמשים באפליקציה, אשר מהווים צדדים שלישיים להסכם זה, ובאחריותם המלאה של בתי העסק, וכל שימוש אחר באפליקציה מהווה הפרה של תנאי השימוש.

1. כללי

1.1 הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1.2 הכותרות וכותרות המשנה בתנאי שימוש אלה הן למען הנוחות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לצורך פרשנות תנאי השימוש או מי מהוראותיהם.

1.3 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין האמור בפרסומים אחרים באפליקציה או מאת המפעילה, תנאי שימוש אלה גוברים אלא אם נקבע בהם אחרת מפורשות.

1.4 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש, לסגור את האפליקציה או לשנות את שירותי האפליקציה, התכנים (לרבות עיצובים ופונקציות) או כל דבר או להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכונה, המוצרים או השירותים שמהעניין הקשור לאפליקציה (לרבות תנאי שימוש).

1.5 חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באפליקציה.

1.6 השירות ניתן בשלב ראשון, בישראל בלבד. הזמנות הנעשות באתר barkid.co.il או/ו בטלפון יהוו את הסכמת המשתמש לאישור התנאים והבנת המוצר כפי שמוצג באתר, בשפה העברית בלבד.

1.7 מובהר כי המפעילה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש, לשירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים או לפגעה או אובדן של חומר כלשהו שהועבר, נשלח או הועלה לאפליקציה. אין ולא תהיה למפעילה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק או פגיעה אחרת שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש

1.8 אי עמידה בתנאי השימוש, לרבות, אך לא רק, הפרתו, מפקיעים לאלתר את זכותו של המשתמש לעשות כל שימוש באפליקציה.

1.9 התנאים מסדירים את מערכת היחסים בין המפעילה לבין כל אדם המשתמש באפליקציה, במישרין או בעקיפין.

2. התחברות לאפליקציה

ההתחברות לאפליקציה, או השימוש באפליקציה מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלו.

2.1 בדגמי טלפונים ניידם מסויימים, סגירת האפליקציה דרך מנהל המשימות עלולה לגרום לביטול התראות הצמיד!

3. קניין רוחני

3.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה (כולל תוכן האפליקציה) לרבות עיצוב האפליקציה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, רכיבי התוכנה , יישום , קבצים מכל סוג שהוא טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו- הינן קניין בלעדי של המפעילה או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה. אין להעתיק, לשכפל, לשווק להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב. שמה של המפעילה, שם האפליקציה, שם ה- DOMAIN של האפליקציה וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינה של המפעילה.

3.2 המשתמש מתחייב בזאת שלא להשתמש ו/או להשיק לאפליקציה מערכת אוטומטית מכל סוג שהוא .

3.3 המשתמש אינו רשאי לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של ברקיד.

3.4 המשתמש מתחייב בזאת שלא לאגור כל מידע הניתן לזיהוי אישי ולא להשתמש בשירות לכל מטרה מסחרית.

3.5 באפליקציה נמצאים תכני משתמשים שהועלו (ישירות או באמצעות המפעילה) על ידי משתמשים באפליקציה או על ידי צד שלישי אחר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות למשתמש או למצד השלישי שהעלה את התכנים לאפליקציה, ואין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת שלאותו משתמש או צד שלישי אחר.

3.6 המפעילה תעשה ככל יכולתה על מנת שלא לפרסם תכנים המוגנים בזכויות יוצרים מבלי לקבל את רשות בעלי זכויות היוצרים בתכנים, אך אין היא יכולה למנוע ואין היא אחראית על העלאת תכנים כאמור לאפליקציה על ידי צד שלישי כלשהו. אם פורסמו תכנים כאמור באפליקציה ללא קבלת אישור או רישיון מבעלי זכויות היוצרים בתכנים, יפנה בעל הזכויות למפעילה .

 

4. הפסקת שירותים

4.1 בנסיבות בהן עשה משתמש שימוש באפליקציה, באופן העלול לגרום להפרעה לשירותי האפליקציה, למשתמשים אחרים, או שימוש אשר עולה או עלול לעלות כדי אי חוקיות או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לחסום, להגביל או להפסיק משתמש מלהשתמש באפליקציה (א בחלקה), ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת שרותי האפליקציה, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

4.2 המפעילה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת שירותי האפליקציה בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

4.3 אין לבצע שימוש לא חוקי באפליקציה מכל סוג שהוא לרבות ניסיונות לקבל מידע על אנשים אחרים.

4.4 המשתמש אינו רשאי לשלוח דואר זבל ,לשדר תוכן מחשב מזיק מכל סוג שהוא, או להפריע לשירות ברקיד.

4.5 למפעילה קיימת זכות לסיים את גישת המשתמש לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.6 במקרה של הרחקה מהאפליקציה, מתחייב המשתמש המורחק שלא להצטרף או להוריד בשנית את האפליקציה, בין אם במישרין (באמצעות שם משתמש אחר), או באמצעות אחר.

5. אחריות   

5.1 מוצהר ומוסכם כי המפעילה אינה מהווה תחליף לאחריות ההורים/גננות/מטפלות על הילדים .

5.2 המידע הניתן באפליקציית ברקיד הוא למידע בלבד.

5.3 המפעילה תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה, שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בין היתר מהפסקות בשירות, שיבושים תקלות, אי זמינות, שיבוש מידע, או תקלות אחרות.

5.4 בעצם השימוש באפליקציה ובאתר ברקיד המשתמש מוותר על כל תביעה ,דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי המפעילה .

5.5 השירות אינו מבטיח לעדכן בכל עת את כניסתו/או יציאתו של הילד מהטווח שהוגדר .

5.6 המפעילה אינה אחראית לאובדן רווחים , הכנסות או מידע , הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים מכל סוג שהוא.

5.7 השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

5.8 ידוע כי המוצר הינו טכנולוגי ואין ביכולתו להבטיח ב-100% את בטחון הילד וכי המפעילה אינה נוטלת כל אחריות לכך.

 

5.9 כל החלטה שיקבל המשתמש בהתבסס על מידע המופיע באפליקציה הינה באחריות המשתמש בלבד. המפעילה אינה מתחייבת כי פרטים ומידע הנמסרים באפליקציה על ידי משתמשי האפליקציה יהיו מלאים, נכונים או מדוייקים או כי יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של המשתמש. המפעילה עצמה אינה מכירה את בתי העסק אשר מפרסמים הטבות באפליקציה, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באפליקציה על ידך או על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

5.10 בנוסף, מובהר ומוסכם כי המפעילה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, ככל שייגרמו, בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בקשר עם שיתופי פעולה בין משתמשים או בתי עסק. 

5.11 המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של האפליקציה. יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייב ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. המפעילה גם אינה מתחייבת ששירותים המסופקים באפליקציה, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר יתקבלו אצל המשתמש בעזרת שירותי האפליקציה יעמדו בציפיותיו. 

5.12 תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באפליקציה , נפלו שיבושי הגהה, ניסוח טעויות וכו' המפעילה אינה אחראית לכל נזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.

5.13 המפעילה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האפליקציה או את הגישה לאפליקציה.

5.14 המפעילה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהיא ו/או שיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מהן. בין היתר מהגורמים הבאים : הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותה ו/או זמני תגובה ו/או שיבושי מידע ו/או בנתונים.

5.15 על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.

5.16 ברקיד עשוייה לאסוף מידע על השירותים שהינך משתמש בהם באפליקציה ועל אופן השימוש בהם.

5.17 ברקיד עשויה לאסוף מידע ספציפי למכשיר כגון דגם החומרה גרסת מערכת הפעלה פרטים מזהים יחודיים של המכשיר ,פרטי הרשת הסולרית וכו'.

5.18 כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או מציג תוכן יתכן ונשקול לאסוף ולאחסן מידע כגון אופן השימוש, אופציות שהפעלת בארץ ובחו"ל וכו'

5.19 ברקיד רשאית לשתף מידע (לא מידע המאפשר זיהוי אישי) לכלל הציבור או לחברות אחרות.

 

6. שונות

6.1 המחאת זכויות- המפעילה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להמחות את זכויותיה והתחייבותיה באפליקציה , לרבות השימוש בתכני האפליקציה והמידע בו.

6.2 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפעול , להתנהג או לאכוף את זכויותיה באופן שונה ולא שוויוני בין ועל המשתמשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3 אי שימוש או איחור בשימוש על ידי המפעילה בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין לא יחשב כויתור מצד המפעילה על הזכות האמורה 

6.4 על מנת לבצע שימוש באפליקציית יש צורך ברכישת צמיד מקורי התואם לאפליקציה.

6.5 המפעילה רשאית לעדכן את מחיר השירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה של 30 יום מראש לקהל לקוחותיה.

6.6 הדין שיחול על תנאי השימוש ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לאפליקציה או השימוש באפליקציה הינו הדין הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו בית המשפט המוסמך בבאר שבע. ישראל.